547 424 533

Pojišťovnictví v roce 2017: Jiřina Nepalová, předsedkyně AČPM

Pravidelný každoroční seriál Pojišťovnictví v roce, přináší pohled generálních ředitelů a osobností pojistného trhu na uplynulý rok i výhled na rok nadcházející. Na otázky odpovídá Jiřina Nepalová, předsedkyně Asociace českých pojišťovacích makléřů.

Jaký byl rok 2016 pro AČPM? Čeho AČPM za rok 2016 dosáhla?

Uplynulý rok má pro AČPM pozitivní bilanci. Uspořádali jsme semináře pro členy AČPM, které se týkaly několika důležitých témat a zároveň zohlednily preference našich členů ve vzdělávání. Jako příklad bych uvedla novou legislativní úpravu v oblasti veřejných zakázek a její dopad na pojišťovací makléře nebo seminář na téma: Jak získat a udržet klienta a jak vést jednání. Zároveň pokračovala půlroční série Akademie s AIG, kterou prošlo téměř 200 účastníků.

Za mimořádné pozornosti trhu jsme rovněž zorganizovali další úspěšný ročník naší tradiční odborné ankety Pojišťovna roku. V červnu AČPM hostila výroční zasedání Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů BIPAR, jejímž je AČPM od roku 1998 aktivním členem. Do Prahy přijelo na 100 účastníků z 27 zemí a 41 členských asociací BIPAR. Ráda bych také zmínila významné hosty tohoto setkání, jako např. Fausta Parente, výkonného ředitele EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) či Toma de Swaana, předsedu představenstva Zurich pojištovny. Hlavními tématy setkání byly směrnice IDD, Solvency II, ochrana dat nebo kybernetická rizika. Účastníci odjížděli z Prahy nadšeni její krásou, atmosférou a pohostinností.

V průběhu celého loňského roku se AČPM také aktivně podílela na jednáních o  transpozici evropské směrnice IDD do české legislativy a usilovala o to, aby směrnice byla přínosná pro celý trh. Zásadní je pro nás to, aby byrokracie spojovaná s touto směrnicí a neporozumění nepřinesly více komplikací než užitku. Celý proces není zdaleka ukončen, věříme, že existuje i díky AČPM  solidní základ pro další kola jednání.

V neposlední řadě jsme v závěru roku přijali do AČPM pět nových členů a další se hlásí. Z toho máme velkou radost.

Jak byste odhadla nadcházející rok? Co mohou makléři očekávat od vývoje pojistného trhu?

Především nás čeká již zmíněná implementace směrnice IDD. Věřím, že ji zvládneme v letošním roce. Myslím, že stále bude pokračovat konsolidace makléřů, jednak formou prodejů, ale i díky začleňování do makléřských sítí. To je velmi silný trend, který má podle mě smysl. Věřím, že v ekonomickém prostředí, kterému se daří, se zvýší zájem firem investovat do pojištění a také více přemýšlet o řízení rizik. V tom mohou pojišťovací makléři sehrát ještě významnější roli než doposud. České firmy také hodně investují v zahraničí a provázet je světem při jejich expanzi je další příležitostí. Velkým tématem je digitalizace, která těm, co investují do jejího rozvoje, může přinést konkurenční výhodu, větší komfort pro klienty a efektivitu servisu. 

Co bylo za poslední rok pro makléře největším přínosem?

Pokud směřujete svoji otázku na AČPM, tak věřím, že členové naší Asociace určitě profitovali z exkluzívní možnosti výměny zkušeností a získávání nových znalostí na půdě AČPM. Zároveň se nám podařilo posílit naši prestiž jak na domácím trhu, tak v zahraničí.  Prezidium Asociace si je vědomo, že je nutné stále přinášet benefity ze členství v Asociaci a podporovat členy v jejich práci, hájit jejich zájmy, vysvětlovat veřejnosti jejich nepostradatelnost na pojistném trhu i to, jak významnou roli sehrává pojišťovací makléř pro klienty.

V loňském roce došlo na Slovensku k zavedení 8% daně z neživotního pojištění. Jak hodnotíte tento vládní krok z pohledu makléřů? Očekáváte něco podobného i u nás?

To není pozitivní zpráva zejména pro klienty pojišťoven, protože se tato daň v nějakém čase promítne do výše pojistného. Je to v podstatě výběr peněz do státní pokladny jinou formou. Snad toto nikoho nenapadne v ČR, i když 3 procenta odvodu z povinného ručení se tomu podobá, takže kdo ví?

 

Zdroj: opojisteni.cz

Víte co je...?


Asistence

Komplexní zabezpečení potřeb klienta pojistitelem při jeho cestách mimo trvalé bydliště, zejména do zahraničí. Do služeb…

Bonifikace

Pojistně technický nástroj úpravy pojistných podmínek v závislosti na povaze pojistitelem přebíraného rizika. Z pojistně…

Bonus

Sleva na pojistném z bezeškodní průběh pojištění.

Časová hodnota

Nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení, tzn. cena, kterou měla věc…

Členský stát

Členský stát EU nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor.

ČKP

Česká kancelář pojistitelů je profesionální organizací pojišťoven, kterým bylo uděleno povolení k provozování pojištění…

Doba placení…

Doba, po kterou trvá povinnost pojistníka platit pojistné k uzavřené pojistné smlouvě.

Doba trvání…

Doba, na kterou bylo pojištění sjednáno, tj. doba od dohodnutého počátku pojištění do jeho konce.

Franšíza

Dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem, anebo…

Frekvence placení…

Dohodnutý způsob placení splátek pojistného.

Garanční fond ČKP

Z garančního fondu se poškozenému vyplácí plnění v případě jeho poškození nepojištěným, nebo nezajištěným vozidlem.…

Hraniční pojištění

Vyplývá ze zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Toto pojištění se uzavírá při vstupu…

Klient

Zákazník, kterému pojišťovna poskytuje službu.

Konec pojištění

Okamžik skončení platnosti pojistné smlouvy.

Krátkodobé pojištění

Pojistná smlouva sjednaná na dobu kratší než 1 rok.

Kancelář pojistitelů

Profesní organizace sdružující pojišťovny, které jsou v určitém státě oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti.

Limit pojistného…

Je nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodné události.

Malus

Smluvní přirážka k pojistnému podle ujednání v pojistné smlouvě.

Nová hodnota

Pořizovací cena nové věci.

Neoprávněné užití…

Je užití pojištěného vozidla bez vědomí, souhlasu nebo proti vůli jeho vlastníka nebo provozovatele, včetně užití vozidla…

Odbytné

Částka, která se vyplácí pojistníkovi při ukončení pojištění výpovědí ze strany pojistníka.

Oprávněná osoba

Fyzická nebo právnická osoba, která má právo, aby jí bylo vyplaceno pojistné plnění podle pojistné smlouvy.

Plátce pojistného

Osoba, která platí pojišťovně pojistné.

Počátek pojištění

Pojištění vzniká ode dne následujícího po uzavření pojistné smlouvy, není-li v pojistné smlouvě ujednáno, že vzniká v…

Podpojištění

Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku.

Pojistitel

Subjekt, k jehož předmětu podnikání patří provozovat pojišťovací činnost na základě povolení Ministerstva financí. Má…

Pojistka

Písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy.

Pojistná částka

Částka, dohodnutá v pojistné smlouvě, ze které se stanoví výše plnění v případě pojistné události.

Pojistná doba

Časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká také povinnost…

Pojistná smlouva

Právní dokument vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu, které jsou…

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její konkretizaci určují všeobecné pojistné…

Pojistné

Úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné je obvykle placeno opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné…

Pojistné období

Časový interval dohodnutý v pojistné smlouvě pro placení pojistného. U pojištění za jednorázové pojistné je pojistné…

Pojistné plnění

Jednorázová částka, která je podle pojistné smlouvy poskytnuta pojišťovnou v případě vzniku pojistné události.

Pojistné podmínky

Podrobná úprava práv a povinností účastníků pojištění, která vychází ze zákona o pojišťovnictví a občanského zákoníku.

Pojistné riziko

Pravděpodobná možnost vzniku nahodilé události, která vyvolá potřebu finančních prostředků nebo jinou újmu.

Pojistník

Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojišťovnou smlouvu o pojištění, je vlastníkem pojistky a zavázala se k…

Pojištění doplňkové

Pojištění, které nelze sjednat bez základního pojištění.

Pojištění základní

Pojištění, které lze sjednat samostatně.

Pojištěný

Ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. V případě pojistné události má právo…

Poškozený

Je ten, který utrpěl škodu, za kterou jiný podle platných právních předpisů odpovídá.

Produkt

Druh pojištění, přesně vymezen v pojistných podmínkách.

Provize

Odměna za sjednání pojistné smlouvy (též podílová mzda).

Předepsané pojistné

Výše splátky pojistného ke stanovenému datu splatnosti (předpis pojistného).

Připojištění

Pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) typem pojištění. S tímto hlavním typem pojištění…

Povinné ručení

Pojištění je povinen sjednat vlastník motorového vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu…

Registr vozidel

Je evidencí vozidel a vlastníků/provozovatelů těchto vozidel. Registr vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou…

Smluvní ujednání

Pro smluvní strany závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na pojistné…

Spoluúčast

Částka dohodnutá v pojistné smlouvě. Tato částka se odečítá z každého pojistného plnění poskytnutého pojišťovnou po každé…

Storno pojistné…

Zrušení pojistné smlouvy z určitých důvodů.

Škodná událost

Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Technické rezervy

Představují hodnotu budoucích úhrad předpokládaných závazků pojišťovny vyplývajících z uzavřených pojištění. Pro stanovení…

Uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy druhá, respektive poslední ze smluvních stran přijme návrh smlouvy.

Ušlý zisk

Je věcná škoda; jde o majetkovou újmu spočívající v tom, že u poškozeného nedojde v důsledku škodné události k rozmnožení…

Účastník smlouvy

Každý, kdo smlouvu uzavřel.

Vinkulace pojištění

Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. Jde o zastavení…

Všeobecné pojistné…

Úprava podmínek pojištění konkrétního pojistitele, která podléhá schválení orgánem státního dozoru nad pojišťovnictvím.…

Vozidlo

: Silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus; silničním vozidlem je vozidlo druhu moped, motocykl, tříkolka nebo…

Tuzemské vozidlo

Vozidlo, které podléhá registraci silničních vozidel vedené podle zvláštního právního předpisu (dále jen „evidence…

Věci u sebe

Jsou věci svou povahou a množstvím spojené s účelem cesty vozidlem, nikoli přepravovaný náklad nebo zboží. Za věci u sebe…

Zajištění pojišťovny

Je převod části rizika, jež převzal pojistitel od pojištěných, na jiného organizátora pojištění označovaného jako…

Zákonný zástupce

Osoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům.

Zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky oprávněná v rámci své podnikatelské činnosti…

Způsob placení…

Použitý platební styk (bezhotovostně, poštovní poukázkou, apod.)

Zelená karta

Mezinárodní karta automobilového pojištění. Od 1. 1. 2009 zcela nahradila vnitrostátní doklad o pojištění odpovědnosti z…

Zánik vozidla

Je jeho skutečný a trvalý zánik z důvodu jeho neopravitelnosti, neschválení jeho technické způsobilosti pro provoz na…