547 424 533

Výkonný ředitel ČAP zhodnotil r. 2015

Na otázky odpovídá výkonný ředitel České asociace pojišťoven, Mgr. Jan Matoušek:

1. Můžete v krátkosti zhodnotit nejvýznamnější změny, které se na trhu uplynulý rok staly, a jejich dopad na pojišťovny?

Celý pojišťovací trh a jeho vývoj je pochopitelně ovlivňován legislativním vývojem. Nejvýznamnější debata se týkala novely zákona o pojišťovnictví.  Poslanecká sněmovna tuto novelu, která měla transponovat do české legislativy klíčovou směrnice Solventnost II (SII), překvapivě zamítla. Neschválení zákona o pojišťovnictví úzce souvisí i s problematikou pozměňujících legislativních návrhů řešících dlouhodobě nepříznivou situaci týkající se krátké doby trvání smluv u produktu životního pojištění. Statistiky potvrzující nutnost regulace provizí zprostředkovatelů jsou ale nekompromisní. Do pěti let od uzavření pojistné smlouvy je ukončeno cca 55 % smluv se všemi z toho plynoucími negativy pro klienty (minimální odkupné v případě smlouvy s investiční složkou a duplicitně placená provize u ostatních typů smluv, kdy nepoměr doby, na kterou se předpokládá trvání smlouvy a jemuž odpovídá vyplacená provize a skutečného trvání smlouvy, je naprosto markantní). Neexistence regulace provizí podporuje udržování stavu silné informační asymetrie ve vztahu mezi klientem a pojišťovacím zprostředkovatelem, kdy zprostředkovatel má detailní informace o prodávaném produktu i své odměně, není však povinen je klientovi sdělit; ten tak nemá možnost posoudit, zda je mu skutečně doporučován pro něj nejvhodnější produkt či pouze produkt, z nějž má zprostředkovatel nejvyšší provize. Tato skutečnost pak vytváří prostor pro praktiky, jako jsou doporučování pro klienta nevhodných produktů (mis-selling) nebo tzv. přetáčení smluv. ČAP proto bude i nadále aktivně navazovat na již provedené samoregulační kroky trhu k zajištění větší transparentnosti životního pojištění. Klíčovým bude projekt, na kterém spolupracujeme s asociacemi zprostředkovatelů, který by měl na základě výměny dat vést k lepšímu hodnocení kvality produkce zprostředkovatele. I nadále pak budeme informovat veřejnosti o významu životního pojištění, a přispívat tak ke správnému a pro klienty vhodnému využívání produktů životního pojištění.

V bilanci uplynulého roku pak nemůžu opomenout vývoj novely zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. V červenci vydal Ústavní soud nález, ve kterém vyložil současné znění zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu tak, že pojišťovna je povinna v případě úpadku cestovní kanceláře plnit i nad sjednaný limit pojistného plnění. Proti takovému výkladu, který šel prosti samotným principům pojišťovnictví, který však Ministerstvo pro místní rozvoj prosazovalo do zákona, jsme se dlouhodobě ohrazovali. Nakonec se nám podařilo navrhnout řešení, jež bylo ze strany MMR téměř zcela akceptováno a které pojišťovnám umožňuje pojistné smlouvy s cestovními kancelářemi sjednávat. Zároveň také toto řešení motivuje obě strany, aby byl pojistný limit dohodnut v dostatečné výši sdílením odpovědnosti obou stran za jeho sjednání, přičemž ohraničuje plnění pojišťovny právě tímto sjednaným limitem. Klienti mají nyní větší jistotu, že v případě krachu vybrané cestovní kanceláře se  bezpečně a bez problémů vrátí se svými rodinami domů nebo že budou dostatečně odškodněni, pokud na svou dovolenou z důvodu krachu cestovní kanceláře nenastoupili. 

2. Jak se bude pojišťovnictví vyvíjet v roce 2016?

Rok 2016 bude pro pojišťovnictví v celé Evropské unii důležitý, neboť po mnoha letech odkladů konečně nabyde účinnosti zmíněná Solventnost II. Ta představuje výrazný posun v komplexnosti výpočtu určení potřebné výše kapitálu a technických rezerv, jež výrazně více odpovídají rizikovému profilu konkrétní pojišťovny, než je tomu v případě stávající regulace Solvency I. Nová regulace také přináší pro pojistitele nutnost detailnějšího řízení rizik, navýšené výkaznické povinnosti, dokumentace všech procesů a další požadavky. Jak bylo uvedeno výše, v České republice nedošlo ke schválení zákona o pojišťovnictví, jež SII do českého prostředí implementuje. Po část roku 2016 tak bude v ČR na rozdíl od zbytku Evropské unie stále v platnosti starý regulatorní režim Solvency I. Tato věc nemá žádný bezprostředně negativní dopad na služby poskytované klientům, ale rozhodně musí být i nadále cílem celý proces implementace SII co nejplynuleji dokončit. A to nejen z důvodu hrozících sankcí ze strany EU, ale především pro skutečnost, že pojistitelé již do implementace nové směrnice nainvestovaly nemalé zdroje a dvojí reporting bude přinášet další náklady a rizika.  

Velkou výzvu pro investiční složku životního pojištění pak představuje aktuální období velmi nízkých úrokových sazeb, jehož konec nelze nejen v roce 2016 očekávat. Garantované výnosy v rámci kapitálového pojištění klesly na minimální hodnoty, a nabídka tohoto produktu se tak velmi omezuje – nicméně dosažení výnosů očekávaných ze strany klientů je nyní náročné i v produktech investičního životního pojištění. Prostor pro další růst životního pojištění je zejména v adekvátním rozšíření rizikových smluv a jejich nastavením do takového rozsahu, aby například v případě výpadku příjmu živitele z důvodu nemoci, úrazu, invalidity atd. nedošlo k poklesu životní úrovně rodiny. Platí, že v nastavení smluv životního pojištění existují stále velké rezervy a krytí rizik představuje klíčové know-how odlišující pojišťovny od ostatních subjektů finančního trhu.

Českému pojišťovnictví lze do roku 2016 přát vyřešení stávajících legislativních turbulencí a zajištění stabilního podnikatelského prostředí. U životního pojištění vidím postupnou změnu trendu, kdy se upozadí investiční funkce tohoto klíčového produktu a vývoj bude směřovat k původnímu smyslu pojišťovnictví, kterým je krytí rizik. U neživotního pojištění pak pro rok následující vedle zmíněné problematiky pojištění vozidel vyplývá prostor pro další růst v identifikaci vhodných oblastí, kde pojistitelé mohou uplatnit své know-how. Jde například o oblast zdravotního pojištění, kde lze očekávat, že v roce 2016 bude vyřešena aktuální otázka zdravotního pojištění cizinců, nebo o problematiku pojištění katastrofických rizik, jelikož komplexní řešení problematiky živelních škod ve spolupráci státu a pojišťoven stále chybí. Obrovskou příležitostí je pak pojištění odpovědnosti, které se musí stát cílem intenzivnější komunikace ze strany pojišťoven.

3. Jakým způsobem by se měla v Česku zvyšovat finanční gramotnost občanů?

Všechny přístupy k finanční gramotnosti, od Austrálie přes Evropu až po Ameriku, mají jednu věc společnou – základem úspěšného řízení osobních financí je správně sestavený rozpočet. A ten by měl být také průběžně sledován a případně upravován. K tomuto uhelnému kameni správně zvládnutých financí je však zapotřebí určitý stupeň základních ekonomických znalostí, a je proto jen dobře, že je dnes už realizován plán Národní strategie finančního vzdělávání, který určuje standardy výchovy finančního vzdělávání ve školách. V tomto kontextu bych zmínil, že se ČAP účastní také projektu financnivzdelavani.cz. Tato aktivita sdružuje profesní asociace a další subjekty působící na finančním trhu v ČR a je podporována Ministerstvem financí ČR. Osvěta ve finančních záležitostech, kterou si klade za cíl, je šíření prostřednictvím neziskového vzdělávacího webu a zaměřuje se na přiblížení jak fungování finančních produktů, tak na přístupy k řešení potřeb, cílů a situací, které jsou nakonec s penězi vždy nějak spojeny. Česká asociace pojišťoven také organizuje řadu dalších osvětových aktivit, jejichž cílem je posílení informovanosti veřejnosti ve sféře pojištění a zvýšení povědomí v oblasti jednotlivých pojistných produktů. Za všechny jen například zmiňme informační portál www.jaksepojstit.cz, který spotřebiteli pomáhá v lepší orientaci ve složitém světě pojištění.

Zdroj: Celý článek najdete na ZDE

Víte co je...?


Asistence

Komplexní zabezpečení potřeb klienta pojistitelem při jeho cestách mimo trvalé bydliště, zejména do zahraničí. Do služeb…

Bonifikace

Pojistně technický nástroj úpravy pojistných podmínek v závislosti na povaze pojistitelem přebíraného rizika. Z pojistně…

Bonus

Sleva na pojistném z bezeškodní průběh pojištění.

Časová hodnota

Nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení, tzn. cena, kterou měla věc…

Členský stát

Členský stát EU nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor.

ČKP

Česká kancelář pojistitelů je profesionální organizací pojišťoven, kterým bylo uděleno povolení k provozování pojištění…

Doba placení…

Doba, po kterou trvá povinnost pojistníka platit pojistné k uzavřené pojistné smlouvě.

Doba trvání…

Doba, na kterou bylo pojištění sjednáno, tj. doba od dohodnutého počátku pojištění do jeho konce.

Franšíza

Dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem, anebo…

Frekvence placení…

Dohodnutý způsob placení splátek pojistného.

Garanční fond ČKP

Z garančního fondu se poškozenému vyplácí plnění v případě jeho poškození nepojištěným, nebo nezajištěným vozidlem.…

Hraniční pojištění

Vyplývá ze zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Toto pojištění se uzavírá při vstupu…

Klient

Zákazník, kterému pojišťovna poskytuje službu.

Konec pojištění

Okamžik skončení platnosti pojistné smlouvy.

Krátkodobé pojištění

Pojistná smlouva sjednaná na dobu kratší než 1 rok.

Kancelář pojistitelů

Profesní organizace sdružující pojišťovny, které jsou v určitém státě oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti.

Limit pojistného…

Je nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodné události.

Malus

Smluvní přirážka k pojistnému podle ujednání v pojistné smlouvě.

Nová hodnota

Pořizovací cena nové věci.

Neoprávněné užití…

Je užití pojištěného vozidla bez vědomí, souhlasu nebo proti vůli jeho vlastníka nebo provozovatele, včetně užití vozidla…

Odbytné

Částka, která se vyplácí pojistníkovi při ukončení pojištění výpovědí ze strany pojistníka.

Oprávněná osoba

Fyzická nebo právnická osoba, která má právo, aby jí bylo vyplaceno pojistné plnění podle pojistné smlouvy.

Plátce pojistného

Osoba, která platí pojišťovně pojistné.

Počátek pojištění

Pojištění vzniká ode dne následujícího po uzavření pojistné smlouvy, není-li v pojistné smlouvě ujednáno, že vzniká v…

Podpojištění

Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku.

Pojistitel

Subjekt, k jehož předmětu podnikání patří provozovat pojišťovací činnost na základě povolení Ministerstva financí. Má…

Pojistka

Písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy.

Pojistná částka

Částka, dohodnutá v pojistné smlouvě, ze které se stanoví výše plnění v případě pojistné události.

Pojistná doba

Časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká také povinnost…

Pojistná smlouva

Právní dokument vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu, které jsou…

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její konkretizaci určují všeobecné pojistné…

Pojistné

Úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné je obvykle placeno opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné…

Pojistné období

Časový interval dohodnutý v pojistné smlouvě pro placení pojistného. U pojištění za jednorázové pojistné je pojistné…

Pojistné plnění

Jednorázová částka, která je podle pojistné smlouvy poskytnuta pojišťovnou v případě vzniku pojistné události.

Pojistné podmínky

Podrobná úprava práv a povinností účastníků pojištění, která vychází ze zákona o pojišťovnictví a občanského zákoníku.

Pojistné riziko

Pravděpodobná možnost vzniku nahodilé události, která vyvolá potřebu finančních prostředků nebo jinou újmu.

Pojistník

Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojišťovnou smlouvu o pojištění, je vlastníkem pojistky a zavázala se k…

Pojištění doplňkové

Pojištění, které nelze sjednat bez základního pojištění.

Pojištění základní

Pojištění, které lze sjednat samostatně.

Pojištěný

Ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. V případě pojistné události má právo…

Poškozený

Je ten, který utrpěl škodu, za kterou jiný podle platných právních předpisů odpovídá.

Produkt

Druh pojištění, přesně vymezen v pojistných podmínkách.

Provize

Odměna za sjednání pojistné smlouvy (též podílová mzda).

Předepsané pojistné

Výše splátky pojistného ke stanovenému datu splatnosti (předpis pojistného).

Připojištění

Pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) typem pojištění. S tímto hlavním typem pojištění…

Povinné ručení

Pojištění je povinen sjednat vlastník motorového vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu…

Registr vozidel

Je evidencí vozidel a vlastníků/provozovatelů těchto vozidel. Registr vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou…

Smluvní ujednání

Pro smluvní strany závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na pojistné…

Spoluúčast

Částka dohodnutá v pojistné smlouvě. Tato částka se odečítá z každého pojistného plnění poskytnutého pojišťovnou po každé…

Storno pojistné…

Zrušení pojistné smlouvy z určitých důvodů.

Škodná událost

Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Technické rezervy

Představují hodnotu budoucích úhrad předpokládaných závazků pojišťovny vyplývajících z uzavřených pojištění. Pro stanovení…

Uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy druhá, respektive poslední ze smluvních stran přijme návrh smlouvy.

Ušlý zisk

Je věcná škoda; jde o majetkovou újmu spočívající v tom, že u poškozeného nedojde v důsledku škodné události k rozmnožení…

Účastník smlouvy

Každý, kdo smlouvu uzavřel.

Vinkulace pojištění

Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. Jde o zastavení…

Všeobecné pojistné…

Úprava podmínek pojištění konkrétního pojistitele, která podléhá schválení orgánem státního dozoru nad pojišťovnictvím.…

Vozidlo

: Silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus; silničním vozidlem je vozidlo druhu moped, motocykl, tříkolka nebo…

Tuzemské vozidlo

Vozidlo, které podléhá registraci silničních vozidel vedené podle zvláštního právního předpisu (dále jen „evidence…

Věci u sebe

Jsou věci svou povahou a množstvím spojené s účelem cesty vozidlem, nikoli přepravovaný náklad nebo zboží. Za věci u sebe…

Zajištění pojišťovny

Je převod části rizika, jež převzal pojistitel od pojištěných, na jiného organizátora pojištění označovaného jako…

Zákonný zástupce

Osoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům.

Zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky oprávněná v rámci své podnikatelské činnosti…

Způsob placení…

Použitý platební styk (bezhotovostně, poštovní poukázkou, apod.)

Zelená karta

Mezinárodní karta automobilového pojištění. Od 1. 1. 2009 zcela nahradila vnitrostátní doklad o pojištění odpovědnosti z…

Zánik vozidla

Je jeho skutečný a trvalý zánik z důvodu jeho neopravitelnosti, neschválení jeho technické způsobilosti pro provoz na…